Türkiye Cumhuriyeti

Berlin Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Portatif Telsiz Telefon Cihazlarına Harç Uygulaması , 22.06.2012

DUYURU   15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20’nci maddesindeki düzenleme gereğince, ticari nitelikte olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurtdışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları için 100 TL. telefon kullanım harcı ödenmesinin hüküm altına alındığı bildirilmiştir. Sözkonusu düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu,  ekte sunulmuştur.   Saygılarımızla.

İlgili Dosyalar :

- Portatif telsiz telefon cihazlarına harç uygulaması